Základné ľudské práva a slobody

Osobná sloboda a sloboda pohybu:
 • Voľba miesta pohybu – prijímatelia sociálnych služieb v SÝKORKA n.o. majú možnosť slobodne sa pohybovať a využívať všetky priestory zariadenia sociálnych služieb. Objekt SÝKORKA n.o. je bezbariérový, slobodný a voľný prístup je zamedzený iba do prevádzkových priestorov.
 • Sloboda pohybu, pohyb v zariadení a mimo zariadenia – sloboda pohybu sa prijímateľom sociálnych služieb zaručuje. Prijímateľom sociálnych služieb sa umožňuje slobodný pohyb aj mimo zariadenia. Ak zdravotný stav neumožňuje klientovi samostatný pohyb, SÝKORKA n.o. zabezpečí klientovi asistenciu a sprievod. (sociálny pracovník, zdravotná sestra, dobrovoľník…).
 • Možnosť voľby a rozhodovania o svojom čase – zobúdzanie sa, stravovanie, fajčenie… V rámci individuálneho plánovania sú mapované obyčaje a zvyky klienta, poskytovateľ sa im v rámci svojich možností prispôsobuje. Klienti majú vymedzený priestor, kde môžu fajčiť.
Právo na ochranu súkromia:
 • Nedotknuteľnosť obydlia – právo rozhodovať kto a kedy vstupuje do izby, možnosť odoprieť vstup, možnosť zamykania sa, možnosť požiadať si o jednoposteľovú izbu, možnosť priniesť si drobný nábytok do zariadenia a výzdoby svojej izby. Zamestnanec pri vstupe do izby zo zásady klope a čaká na výzvu k vstupu, prípadne niekoľko sekúnd počká a potom vstúpi. Klient má možnosť uzamykať si svoju izbu. Izby sú vybavené tak, aby si klient pripútaný na lôžko mal možnosť privolať pomoc (núdzový náramok). Bočnice sú zdvíhané a používané iba na základe písomného informatívneho súhlasu klienta, rodinného príslušníka, ktorý je o tejto skutočnosti bezodkladne informovaný, ktorý môže tento súhlas kedykoľvek odvolať. Pri používaní bočníc má klient k dispozícií signalizačné zariadenie na privolanie personálu.
 • Nedotknuteľnosť osoby – rozhodovanie sa o svojej vizáži, pomoc s osobnou hygienou, zachovanie intimity pri osobnej hygiene. Zamestnanci dôsledne dbajú na intimitu pri realizovaní úkonov osobnej hygieny – zatváranie dverí do kúpeľne, používanie zásten pri realizovaní úkonov osobnej hygieny na lôžku vo viacposteľových izbách.
Listové tajomstvo a ochrana osobných údajov:
 • Osobné preberanie a otváranie listov a inej pošty, zachovanie tajomstva pri telefonovaní a elektronickej komunikácií. Poskytovateľ neotvára žiadnu korešpondenciu, ktorá je určená klientovi a to ani elektronickú. V prípade, ak klient nie je schopný otvárať, alebo čítať si osobnú korešpondenciu zabezpečí SÝKORKA n.o. osobnú asistenciu (sociálny pracovník, zdravotná sestra, kľúčový pracovník). V SÝKORKA n.o. je asistencia poskytovaná aj pri telefonickom, alebo písomnom kontakte u osôb pripútaných na lôžko, alebo s iným handicapom.
Právo na osobný a rodinný život:
 • Kontakt s rodinou, priateľmi, účasť na spoločenskom živote, partnerský a sexuálny život. SÝKORKA n.o. usporadúva spoločenské akcie, na ktoré pozýva i rodinných príslušníkov a osoby blízke klientovi. SÝKORKA n.o. vytvára podmienky na partnerské spolužitie (ubytovanie v dvojposteľových izbách).
Právo na dôstojné zaobchádzanie:
 • Oslovovanie (pán, pani – podľa oslovenia nastaveného v programe Cygnus, prezývky – sa nepoužívajú, jednostranné tykanie…) Zamestnanci bežne klientom vykajú a oslovujú ich priezviskom, prípadne aj akademickým titulom. Ak si klient želá iné oslovovanie, táto skutočnosť je uvedená v osobnej karte klienta v programe Cygnus. Spôsob oslovovania nesmie znižovať dôstojnosť klienta a to ani v prípade, že by si takýto spôsob oslovovania vyslovene želal. Spôsob oslovovania a najmä prípadné tykanie musí byť akceptované i druhou stranou – zamestnancami. Zamestnanec má právo odmietnuť iné oslovovanie a používať štandardný spôsob.
 • Štylizácia dospelého do role dieťaťa (používanie zdrobnenín) – nepripúšťa sa. Zamestnanci nehovoria o klientoch spôsobom, ktorý ich stigmatizuje. S klientmi sa komunikuje ako s osobami dospelými, v bežnej komunikácií nie sú používané zdrobneniny.
 • Používanie terapeutických pomôcok – v prípade, že pri práci s klientom s demenciou sú používané terapeutické pomôcky (plyšové hračky, bábiky…) je táto skutočnosť zaznamenaná v individuálnom pláne klienta.
 • Nerešpektovanie intimity pri osobnej hygiene – nepripúšťa sa.
 • Neprezliekanie do civilného oblečenia – nepripúšťa sa. Imobilní klienti sú obliekaní podľa dennej potreby, nie sú ponechaní celý deň v pyžame. V prípade želania klienta a v prípade akútneho infekčného ochorenia a v prípade terminálneho štádia je možné ponechať klienta v pohodlnom oblečení (nočná košeľa, pyžamo…).
Právo na slobodné rozhodovanie, na primerané riziko:
 • Používanie domácich spotrebičov – prijímatelia soc. služieb majú právo používať vlastné elektrospotrebiče. Klientom je umožnené používanie bežných domácich spotrebičov, ak by tým nebolo ohrozené ich zdravie, alebo život. Používanie spotrebičov je upravené aj v Domácom poriadku.
 • Odmietanie liekov – klient má právo odmietať prijímanie liekov, alebo nedodržiavanie diéty. Každé odmietnutie musí byť zaznačené v programe Cygnus a podpísané klientom, alebo jeho rodinným príslušníkom. O nedodržiavaní liečby je potrebné upovedomiť lekára.
 • Odmietanie diéty – prijímateľ sociálnych služieb má právo odmietnuť lekárom predpísané diétne stravovanie.
Právo vlastniť majetok:
 • Prijímatelia sociálnych služieb majú právo vlastniť majetok – poskytovateľ sociálnych služieb musí umožniť klientovi bezpečné uloženie cenných vecí. SÝKORKA n.o. nesmie odoberať klientovi jeho osobné doklady. Urobiť tak však môže so súhlasom klienta iba v prípadoch, že hrozí strata, alebo poškodenie dokladov z dôvodu zdravotného postihnutia prijímateľa soc. služieb. O uložení dokladov do osobnej dokumentácie klienta sa vyhotoví zápis v programe Cygnus.
Právo na prácu za odmenu:
 • Pracovná aktivizácia a terapia je podieľanie sa na práci bezodplatne.
 • Práca pre vlastnú potrebu – starostlivosť o svoju izbu.
 • Práca v zariadení v režime pracovného práva – práca v rámci prevádzkovania samotného zariadenia – zmluva, mzda.
 • Práca mimo zariadenia v režime pracovného práva – zmluva, mzda.
Právo na slobodu myslenia, svedomia a vierovyznania:
 • Klient (prijímateľ sociálnej služby) nesmie byť zvýhodňovaný z dôvodu pohlavia, rasy, farby pleti, jazyka, viery a náboženstva či iného zmýšľania, národného, alebo sociálneho pôvodu, príslušnosti k národnosti, alebo etnickej skupine, majetku, rodu, alebo iného postavenia. Zamestnanci zaobchádzajú s klientmi rovnako nediskriminačne bez ohľadu na ich názory, postavenie, vierovyznanie.