SÝKORKA n.o. v domove pre seniorov v Dolných Vesteniciach v súlade so zákonom 448/2008 Z.z., Zákon o sociálnych službách POSKYTUJE nasledovné sociálne služby:

 • § 35 Zariadenie pre seniorov
  V zariadení pre seniorov sa poskytuje sociálna služba
  1. fyzickej osobe, ktorá dovŕšila dôchodkový vek a je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby a jej stupeň odkázanosti je najmenej IV podľa prílohy č. 3,
   alebo
  2. fyzickej osobe, ktorá dovŕšila dôchodkový vek a poskytovanie sociálnej služby v tomto zariadení potrebuje z iných vážnych dôvodov.
 • § 36 Zariadenie opatrovateľskej služby
  V zariadení opatrovateľskej služby sa poskytuje sociálna služba na určitý čas plnoletej fyzickej osobe, ktorá je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby podľa prílohy č. 3, ak jej nemožno poskytnúť opatrovateľskú službu.

Podľa § 35 a § 36 sa poskytuje

 1. pomoc pri odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby
 2. sociálne poradenstvo
 3. sociálna rehabilitácia
 4. ubytovanie
 5. stravovanie
 6. upratovanie, pranie, žehlenie a údržba bielizne a šatstva
 7. osobné vybavenie

V zariadení pre seniorov a v zariadení opatrovateľskej služby sa zabezpečuje aj ošetrovateľská starostlivosť.

SÝKORKA n.o. v domove pre seniorov v Dolných Vesteniciach v súlade so zákonom 448/2008 Z.z., Zákon o sociálnych službách NEPOSKYTUJE nasledovné sociálne služby:
 • § 39 Špecializované zariadenie
  V špecializovanom zariadení sa poskytuje sociálna služba fyzickej osobe, ktorá je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby, jej stupeň odkázanosti je najmenej V podľa prílohy č. 3 a má zdravotné postihnutie, ktorým je najmä Parkinsonova choroba, Alzheimerova choroba, pervazívna vývinová porucha, skleróza multiplex, schizofrénia, demencia rôzneho typu etiológie, hluchoslepota, AIDS alebo organický psychosyndróm ťažkého stupňa.
 • Hospicová starostlivosť