Sociálne služby

Našim klientom poskytujeme profesionálne sociálne služby, ktoré vykonáva kvalifikovaný personál.

Hlavným zameraním je:

 • Sociálne poradenstvo – základné sociálne poradenstvo vykonáva sociálny pracovník pri príchode klienta ako aj počas jeho pobytu. Je v úzkom kontakte s klientom, aby sa čo najviac dozvedel o klientovi. Tieto informácie použije pre vhodné aktivity, terapie a komunikáciu, tak aby čo najviac klienta tieto činnosti zaujali a boli mu prospešné.
 • Sociálna rehabilitácia – táto odborná činnosť, spočíva v aktivitách, resp. v cvičeniach na podporu samostatnosti, schopností, zručností a návykov pri sebaobsluhe. U ZŤP klientov je to zaučenie pri obsluhe pomôcok potrebných pre bežný život klienta.
  Všetky činnosti sa vykonávajú s ohľadom na zdravotný stav a potreby klienta.
  Našim cieľom je udržať klienta čo najviac samostatného a v plnohodnotnom spoločenskom živote.
 • Pomoc pri odkázanosti na druhú fyz. osobu – pomoc klientom zabezpečujú naše opatrovateľky. Pomáhame klientom pri ich potrebách s ohľadom na ich zdravotný stav tak, aby sa zachovala miera ich samostatnosti a aktivizovali sa v seba obslužných činnostiach.Pomoc sa vykonáva pri činnostiach:
  • Osobné hygiena (pomoc je buď úplná alebo čiastočná)
  • Ceľkový kúpeľ
  • Prezliekanie
  • Polohovanie (u ležiacich resp. imobilných klientov)
  • Pohyb po zariadení
  • Dozor nad dodržiavaním liečebného režimu
 • Pracovná terapia – je odborná činnosť na osvojenie pracovných návykov a zručností fyzickej osoby pri vykonávaní pracovných aktivít pod odborným vedením na účel obnovy, udržania alebo rozvoja jej fyzických schopností, mentálnych schopností apracovných schopností a jej začlenenia do spoločnosti.