pomôžte aj vy

2% z dane

Sme nezisková organizácia, ktorá poskytuje opatrovateľskú službu pre občanov odkázaných na pomoc inej fyzickej osoby. Hlavným zmyslom našej činnosti je pomáhať ľuďom, ktorí túto pomoc potrebujú.

Nielen oni, ale aj my potrebujeme Vašu podporu, aby sme mohli týmto občanom pomáhať kvalitnejšie a s rešpektom.

Ďakujeme za podporu, ktorú ste prejavili poskytnutím 2%(3%) z Vašich daní v prospech našej neziskovej organizácie, ktorá pomáha seniorom.

Postup krokov na poukázanie 2% (3%) pre zamestnancov, ktorí požiadali svojho zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň z príjmov.

 1.  Do 15.februára príslušného roka požiadajte zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň
 2.  Potom požiadajte zamestnávateľa, aby Vám vystavil tlačivo Potvrdenie o zaplatení dane
 3.  Z tohto Potvrdenia si viete zistiť dátum zaplatenia dane a vypočítať 2% z Vašej zaplatenej dane – čo je maximálna suma, ktorú môžete v prospech prijímateľa poukázať. Táto suma však musí byť min. 3,32 €.
 4.  Editovateľné tlačivo vyhlásenia s vyplnenými údajmi prijímateľa t. j. našej organizácie nájdete v tabuľke vyššie.
 5.  Do Vyhlásenia vyplníte Vaše údaje a uvediete sumu, ktorú chcete poukázať.
 6.  Obe tieto tlačivá, teda Vyhlásenie spolu s Potvrdením, doručte do 30.apríla na daňový úrad podľa Vášho bydliska.
 7.  Daňové úrady majú 90 dní od splnenia podmienok na to, aby previedli Vaše 2% v prospech Vami vybraného prijímateľa.
 1.  

Postup krokov na poukázanie 1,5% (2%) pre právnické osoby

 1. Vypočítajte si Vaše 1,5% (2%) z dane z príjmov právnickej osoby- to je maximálna suma, ktorú môžete poukázať v prospech prijímateľa/prijímateľov, poukázať môžete aj menej ako 2%, musí však byť splnená podmienka minimálne 8,30 € na jedného prijímateľa.
 2. Upozornenie:
  1. Ak právnická osoba (firma) v roku až do termínu na podanie daňového priznania a zaplatenie dane v príslušnom roku (zvyčajne do 31.marca) nedarovala financie vo výške minimálne 0,5% z dane na verejnoprospešný účel (aj inej organizácii, nemusí byť iba prijímateľovi), tak môže poukázať iba 1,5% z dane – vyznačí v daňovom priznaní, že poukazuje iba 1,5% z dane – vyplní v časti IV. kolónku 3
  2. Ak právnická osoba (firma) v roku až do termínu na podanie daňového priznania a zaplatenie dane v peíslušnom roku (zvyčajne do 31.marca) darovala financie vo výške minimálne 0,5% z dane na verejnoprospešný účel (aj inej organizácii, nemusí byť iba prijímateľovi), tak môže poukázať 2% z dane – označí v daňovom priznaní, že poukazuje 2% z dane (tak ako po minulé roky)- vyplní v časti IV. kolónky 1 a 2.
 3. V daňovom priznaní pre právnické osoby sú už uvedené kolónky na poukázanie 1,5% (2%) z dane v prospech 1 prijímateľa. Údaje o prijímateľovi, ktoré potrebujete uviesťdo daňového priznania: SÝKORKA nezisková organizácia, L. Novomeského 2671/3, 911 08 Trenčín IČO: 45 747 296.
 4. Pokiaľ ste si vybrali viac prijímateľov, vložte do daňového priznania ďalší list papiera ako prílohu a uveďte tam analogicky všetky potrebné identifikačné údaje o prijímateľoch a sumu, ktorú chcete v ich prospech poukázať. V kolónke 4 uveďte, koľkým prijímateľom chcete podiel zaplatenej dane poukázať.
 5. Riadne vyplnené daňové priznanie doručte v lehote, ktorú máte na podanie daňového priznania na Váš daňový úrad (zvyčajne podľa Vášho sídla) a v tomto termíne aj zaplaťte daň z príjmov.
 6. Daňový úrad po kontrole údajov a splnení všetkých podmienok má zákonnú lehotu 90 dní na to, aby previedol sumy, ktoré ste poukázali, v prospech Vami vybraných prijímateľov.

Postup krokov pre fyzické osoby, ktoré si samé podávajú daňové priznanie:

 1. Vypočítajte si Vaše 2% z dane z príjmov fyzickej osoby – čo je maximálna suma, ktorú môžete poukázať v prospech prijímateľa, poukázať môžete aj menej ako 2%, musí však byť splnená podmienka minimálne 3,32 € pre prijímateľa.
 2.  V daňovom priznaní pre fyzické osoby sú už uvedené kolónky na poukázanie 2% z dane v prospech 1 prijímateľa. Údaje o prijímateľovi, ktoré potrebujete uviesťdo daňového priznania: SÝKORKA nezisková organizácia, L. Novomeského 2671/3, 911 08 Trenčín IČO: 45 747 296.
 3.  V daňovom priznaní pre právnické osoby sú už uvedené kolónky na poukázanie 1,5% (2%) z dane v prospech 1 prijímateľa. Údaje o prijímateľovi, ktoré potrebujete uviesťdo daňového priznania: SÝKORKA nezisková organizácia, L. Novomeského 2671/3, 911 08 Trenčín IČO: 45 747 296.
 4.  Riadne vyplnené daňové priznanie doručte v lehote, ktorú máte na podanie daňového priznania (zvyčajne do 31.marca) na Váš daňový úrad (podľa Vášho bydliska) a v tomto termíne aj zaplaťte daň z príjmov.
 5.  Daňový úrad po kontrole údajov a splnení všetkých podmienok má zákonnú lehotu 90 dní na to, aby previedol sumu, ktorú ste poukázali, v prospech Vami vybraného prijímateľa.

pomôžte aj vy

Financovanie činnosti je zabezpečené z viacerých zdrojov

 • príjem za vykonanú opatrovateľskú činnosť
 • finančný príspevok pre zariadenie podmienené odkázanosťou  z rozpočtu MPSVR SR
 • finančný príspevok od obce v mieste trvalého bydliska prijímateľa sociálnej služby
 • sponzorské príspevky a dary
 • príjem z časti odvedenej dane, ktorú nám poukážu fyzické i právnické osoby

Každý peňažný dar v akejkoľvek výške , alebo nepeňažný dar bude použitý v prospech ľudí, ktorí sú odkázaní na podporu a starostlivosť iných z dôvodu zhoršeného zdravotného stavu, choroby, alebo vysokého veku.

Nielen oni, ale aj my potrebujeme Vašu podporu, aby sme mohli týmto občanom pomáhať kvalitnejšie a s rešpektom.

Darovacia zmluva (DOC)

Darovacia zmluva (PDF)