Ako postupovať

Našim klientom sa môže stať fyzická osoba, ktorá splní nasledujúce podmienky :

 • dovŕšila dôchodkový vek a je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby a jej stupeň odkázanosti je najmenej IV. podľa prílohy č.3 zákona o sociálnych službách alebo poskytovanie sociálnej služby v tomto zariadení potrebuje z iných vážnych dôvodov.
 • podá Žiadosť o umiestnenie do Zariadenia pre seniorov SÝKORKA, doloženú lekárskym nálezom
  // Žiadosť si môžete stiahnuť v sekcii „Potrebné dokumenty“ alebo nám zavolajte, či napíšte na e-mail a my Vám ju radi pošleme

Rozhodnutie o odkázanosti na sociálnu službu (ďalej len rozhodnutie) vydáva obecný úrad v mieste trvalého bydliska.

Pre vydanie rozhodnutia budete potrebovať následujúce dokumenty :

 • Žiadosť o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu  (ďalej len žiadosť)
  // žiadosť Vám dajú na obecnom úrade
 • Lekársky nález na posúdenie odkázanosti na sociálnu službu
  // vyplní praktický lekár klienta

Vyplnenú žiadosť s lekárskym nálezom odovzdáte na obecnom úrade. Na základe týchto dokumentov posudkový lekár obce vydá lekársky posudok a sociálny pracovník vydá sociálny posudok.

Obec na základe týchto posudkov vydá vyššie spomínané rozhodnutie. Na vypracovanie má obec 30 dní.

Klient môže nastúpiť už počas čakania na posudok ako samoplatca.

Pre viacej informácii alebo v prípade nejasností nás neváhajte kontaktovať.

umiestnenie v zariadení

SÝKORKA n.o. vo svojom zariadení v súlade so zákonom 448/2008 Z.z., Zákon o sociálnych službách POSKYTUJE nasledovné sociálne služby:

 • § 35 Zariadenie pre seniorov
  V zariadení pre seniorov sa poskytuje sociálna služba
  1. fyzickej osobe, ktorá dovŕšila dôchodkový vek a je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby a jej stupeň odkázanosti je najmenej IV podľa prílohy č. 3,
   alebo
  2. fyzickej osobe, ktorá dovŕšila dôchodkový vek a poskytovanie sociálnej služby v tomto zariadení potrebuje z iných vážnych dôvodov.
 • § 36 Zariadenie opatrovateľskej služby
  V zariadení opatrovateľskej služby sa poskytuje sociálna služba na určitý čas plnoletej fyzickej osobe, ktorá je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby podľa prílohy č. 3, ak jej nemožno poskytnúť opatrovateľskú službu.

Podľa § 35 a § 36 sa poskytuje:

 1. pomoc pri odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby
 2. sociálne poradenstvo
 3. sociálna rehabilitácia
 4. ubytovanie
 5. stravovanie
 6. upratovanie, pranie, žehlenie a údržba bielizne a šatstva
 7. osobné vybavenie

V zariadení pre seniorov a v zariadení opatrovateľskej služby sa zabezpečuje aj ošetrovateľská starostlivosť.

SÝKORKA n.o. vo svojom zariadení v súlade so zákonom 448/2008 Z.z., Zákon o sociálnych službách NEPOSKYTUJE nasledovné sociálne služby:

 • § 39 Špecializované zariadenie
  V špecializovanom zariadení sa poskytuje sociálna služba fyzickej osobe, ktorá je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby, jej stupeň odkázanosti je najmenej V podľa prílohy č. 3 a má zdravotné postihnutie, ktorým je najmä Parkinsonova choroba, Alzheimerova choroba, pervazívna vývinová porucha, skleróza multiplex, schizofrénia, demencia rôzneho typu etiológie, hluchoslepota, AIDS alebo organický psychosyndróm ťažkého stupňa.
 • Hospicová starostlivosť

Cenník

(PLATNÝ OD 1.1.2024)

Cena za pobyt v našom zariadení závisí od veľkosti izby, počtu lôžok na izbe a typu diéty.

Záujemcom o pobyt môže byť aj občan, ktorý nemá vybavený príspevok, v takomto prípade ho môžeme prijať ako samoplatcu, kde si hradí všetky náklady na pobyt.

3-lôžková izba s racionálnou stravou

775 31 dní / osoba
 •  

2-lôžková izba s racionálnou stravou

880 31 dní / osoba
 •  

1-lôžková izba s racionálnou stravou

968 31 dní / osoba
 •  
Ekonomicky oprávnené náklady (EON) v našom zariadení za rok 2023

EON na jedného klienta umiestneného v zariadení pre seniorov Sýkorka za rok 2023: 20 846,42€
EON na jedného klienta umiestneného v zariadení pre seniorov Sýkorka za 1 mesiac v roku 2023: 1 737,20€

EON na jedného klienta umiestneného v zariadení opatrovateľskej služby Sýkorka za rok 2023: 20 124,60€
EON na jedného klienta umiestneného v zariadení opatrovateľskej služby Sýkorka za 1 mesiac v 2023: 1 677,05€